Szavatossági feltételek

Szavatossági feltételek

 

Tisztelt Vásárló!

Termékeinkre 12 hónap szavatosságot vállalunk.

A (kellék)szavatosság az eladó hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Hibás a teljesítés, ha a termék – a teljesítés időpontjában – nem felel meg a jogszabályban, vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A teljesítés időpontja a termék fogyasztó részére történő átadása, amelyre rendszerint a vásárlás alkalmával kerül sor. Amennyiben az üzletben csupán megrendelik a terméket a teljesítés időpontja a kiszállítás napjával esik egybe. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok a vevő számára felismerhetőek voltak. Hibás teljesítésről kizárólag visszterhes szerződés esetében merülhet fel, ezért nem vonatkozik a szavatosság az ajándékba kapott termékre. Hibás teljesítésnek minősül a szakszerűtlen összeszerelés is, ha a szerelésre a szerződés alapján kerül sor, és azt az eladó, vagy annak képviselője végzi el. Ha az összeszerelést a vevő végzi el, a szakszerűtlen összeszerelés szintén hibás teljesítésnek tekinthető, ha az a termékhez adott használati útmutató hibájára vezethető vissza. Hibás teljesítés miatt két lépcsőben, összesen négyféle szavatossági igényt érvényesíthetnek. Az első lépcsőben kérhetik a termék kijavítását vagy kicserélését amelyek közül – főszabály szerint – választhatnak. Nincs mód a választásra, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne az eladónak. Csere esetén csakis olyan terméket köteles a vevő elfogadni, amely adottságai tulajdonságai tekintetében a korábbival azonos. Árleszállításra és az elállásra (amelyek közül szintén választhat a vevő) akkor van lehetőség, ha a kijavításra vagy kicserélésre – a lehetetlenség vagy az aránytalanság miatt – nem volt jogunk, vagy azt az eladó nem vállalta vagy nem végezte el megfelelő határidőn belül, a számukra okozott jelentős kényelmetlenség nélkül. Az árleszállítás esetén a termék vételárából kell kiindulni, és azt olyan mértékkel kell csökkenteni, amely az elszenvedett érdeksérelem megfelelő kiegyenlítésére alkalmas. Elállás esetén a már teljesített szolgáltatások visszajárnak, vagyis az eladónak a termék visszavételével egyidejűleg a vételárat vissza kell adnia. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye. Sem kicserélés, sem elállás esetén nem köteles a vevő a terméknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. Nem köteles a vevő elfogadni azt sem, ha az eladó a termék árának levásárlását ajánlja fel, mivel ilyen szavatossági igényt nem ismernek a vonatkozó jogszabályok. A kijavítást vagy kicserélést a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. Az eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Amennyiben az eladó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el. Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely a szavatossági jogoknak a törvényben meghatározott sorrendjétől a vevő hátrányára tér el. Fogyasztót megilleti az a jog is, hogy a választott szavatossági igényéről másikra térjen át. A teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesíti szavatossági igényeit. Amennyiben a fogyasztói szerződés tárgya használt termék, az eladóval rövidebb határidőben is megállapodhat, de ennek is legalább egy évnek kell lennie. Használt termék esetében szinte ugyanazok a szavatossági jogok érvényesíthetőek, mint új termékek vonatkozásában.  Tekintettel arra, hogy használt termék esetében nem lehetséges ugyanolyan tulajdonságú termék biztosítása, a csereigény teljesíthetetlennek minősül. Használt termék esetén tehát első körben javítás kérhető, s ha ennek az eladó nem tud, illetve nem képes eleget tenni, árleszállításra tarthat igényt a vevő, illetve elállhat a szerződéstől. Az elévülési időbe nem számít bele a kijavítási időnek az a része, amely alatt a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A termékre vonatkozó szavatossági határidő tehát annyi nappal hosszabbodik meg, ahány nap a hiba közlésétől a kijavítás elvégzéséig eltelt. Abban az esetben viszont, amikor a termék vagy jelentősebb részének kijavítására, illetve kicserélésére kerül sor, az elévülési határidő újból kezdődik. Fogyasztói szerződés esetében a szavatossági jogok három év elteltével szűnnek meg, azonban egyes termékek esetében jogszabály ennél hosszabb határidőről is rendelkezik .A hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a vevő  kifogását az eladóval közölni. Amennyiben a közléssel indokolatlanul késlekedik , az ebből eredő károk megtérítésére kötelezheti  az eladó. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt fogyasztói kifogást azonban kellő időben közöltnek kell tekinteni. A fogyasztói szerződések esetében a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. Az eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján az eladó nem köteles például kifogásunknak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén a vevőnek kell bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fen állt. A termék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható.

A szavatossági jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve ha fogyasztónak minősül (Fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (nyugta, számla), úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni. Kérjük, gondosan őrizze meg a fenti fizetési bizonylatot!

Amennyiben a termék a vásárlástól számított három napon belül meghibásodik, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára kicseréli azt, feltéve, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A termék üzletbe való beszállításáról, és az új termék elszállításáról vevő kötelessége gondoskodni.

A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe.

A termék kijavítása esetén a jótállási idő meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az időtartammal, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt nem használhatta.

Szavatossági igényként elsősorban a fogyasztó a termék kijavítását, ha ez nem lehetséges, akkor a kicserélést kérheti, kivéve ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik lehetséges igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha a kijavítás, illetve kicserélés nem lehetséges, vagy azt a javítószolgálat nem vállalta, vagy annak nem tud eleget tenni, akkor a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. A fogyasztó jelentéktelen hiba miatt nem jogosult az elállásra.

A kijavítást, illetve kicserélést megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni, és törekedni kell arra, hogy azt legfeljebb 15 napon belül elvégezzék.

A meghibásodott készüléket üzletünkbe kell beszállítani, itt vesszük át javításra.

A forgalmazó vagy az általa kijelölt szerviz Budapest területén az üzemeltetés helyén javítja a rögzített bekötésű, valamint a 15 kg-nál nehezebb súlyú termékeket. 
Budapest területén kívüli üzemeltetési helyen nem áll módunkban szervizszolgáltatást nyújtani amennyiben a termék súlya nem haladja meg a 10 kg-ot. 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket, cégünk futárszolgálattal a központi szervizbe szállítatja, ennek költségeit viseli.

A fogyasztónak a szavatossági igénye érvényesítésével kapcsolatos jognyilatkozatait a jelen jótállási jegyen feltüntetett forgalmazóhoz intézheti.

A forgalmazó szavatossági kötelezettsége nem áll fenn, ha bizonyítja, hogy a hiba a rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen üzembe helyezés és kezelés, helytelen tárolás, illetve szállítás, elemi kár miatt vagy más hasonló okból következett be. Ha terméken található vonalkóddal ellátott biztonsági védőmatricák, pecsétek valamelyike sérült, elszakadt, vagy eltávolításra került, és ezzel következtetni lehet arra, hogy a gépet megbontották, szétszerelték, alkatrészt cseréltek benne olyan személyek, akik nem a cég által megbízottak, és arra nem jogosultak!

A szavatossági feltételek érvényesítéséhez kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló adóügyi bizonylatot, és a szavatossági jegyet, valamint a termékek összes tartozékát. Ezek hiányában a meghibásodott terméket nem áll módunkban átvenni.

A termék meghibásodása esetén bejelentését megteheti telefonon: a 06-1-271-0007 telefonszámon hétfő, szerda és péntek 13-17 óra között, e-mail: szerviz@korrektoutlet.hu, valamint a www.korrektoutlet.hu oldalon található hibabejelentés menüpontban található űrlap kitöltésével.

 

 24 hónapos díjmentes szerviz szolgáltatás

A megjelölt nagy háztartási gépeinkre cégünk a 12 hónap szavatosságon felül további 24 hónapos díjmentes szerviz szolgáltatást nyújt. A két éves időszakban meghibásodás esetén csak a felhasznált anyagok és a beépítésre került alkatrészek kerülnek kiszámlázásra, a hiba megállapítás és a szerviz szolgáltatás díjmentes. A készülék szervizünkbe, vagy átvevő ponthoz juttatása a vevő feladata, de igény esetén kollégáink segíteni tudnak a szállítás megszervezésében, elvégzésében. Kérje egyéni ajánlatunkat. A beszerelésre került alkatrészekre 6 hónap szavatosságot vállalunk. Ezen kívül szervizünk vállalja minden típusú háztartási gép javítását ingyenes ajánlatkészítéssel, akkor is ha azt nem nálunk vásárolta.

 

Készítette: OpenCart Magyarország
KorrektOutlet Webshop © 2020